Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี สนามสอบวัดพระแก้ว จ.เชียงราย วันที่ ๑๓ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 9 ภาพ
 
การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ พระอุปัชฌาย์ และหน่วย อ.บ.ต. ภาค ๖ วันที่ ๒๖ - ๒๗ กัยยายน ๒๕๕๖ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ. ลำปาง

คณะสงฆ์ภาค ๖ ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง,เชียงราย,พะเยา,แพร่,น่าน โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ วัดพระแก้วเชียงราย พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ วัดนาชี กรุงเทพฯ  และพระราชวรมุนี  รองเจ้าคณะภาค ๖ วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพฯ ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติ พระอุปัชฌาย์และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล วันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ชึ่งได้ปฎิบัติตามนโยบายของ คณะสงฆ์ภาคเหนือ โดมีเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหารัชมงคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ มีพระอุปัชฌาย์ เข้าประชุม ๑๙๒ รูป ประธานหน่วย อ.บ.ต. ๔๔๒ รูป
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 33 ภาพ
 
การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ พระอุปัชฌาย์ และหน่วย อ.บ.ต. ภาค ๖ วันที่ ๒๖ - ๒๗ กัยยายน ๒๕๕๖ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ. ลำปาง

 คณะสงฆ์ภาค ๖ ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง,เชียงราย,พะเยา,แพร่,น่าน โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ วัดพระแก้วเชียงราย พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ วัดนาชี กรุงเทพฯ  และพระราชวรมุนี  รองเจ้าคณะภาค ๖ วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพฯ  ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติ พระอุปัชฌาย์และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล วันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ชึ่งได้ปฎิบัติตามนโยบายของ คณะสงฆ์ภาคเหนือ โดมีเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหารัชมงคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ มีพระอุปัชฌาย์ เข้าประชุม ๑๙๒ รูป ประธานหน่วย อ.บ.ต. ๔๔๒ รูป
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 32 ภาพ
 
สำนักส่งเสริมศึกษาและการบริหารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมกับคณะสงฆ์ภาค ๖ จังหวัดเชียงราย

สำนักส่งเสริมศึกษาและการบริหารสังคม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รวมกับคณะสงฆ์ภาค  ๖  จังหวัดเชียงราย  จัดโรงการถวายความรู้พระสงฆ์ ระดับผู้ปกครองในจังหวัดเชียงราย
      หลักสูตร  พระสงฆ์ผู้นำการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน
ณ  วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
วันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 12 ภาพ
 
การอบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ ๕ คณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 51 ภาพ
 


หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com