Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
การประชุมพระสังฆาธิการ ภาค ๖ ระดับ จภ,รจภ,จจ,รจจ,จอ,รจอ ในเขตจังหวัดเชียงราย และเลขานุการครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ.ห้องประชุมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว เชียงราย

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 29 ภาพ
 
การประชุมพระสงฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วันพระแก้ว จ.เชียงราย

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 12 ภาพ
 
การประชุมการตรวจธรรมสนามหลวง ชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๕ ครั้งที่ ๓๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 30 ภาพ
 
พิธีการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ภาค ๖ เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2555

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 25 ภาพ
 
ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ และคณะ เข้าคารวะและปรึกษางานในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ผูัจัดการ รร.พวก

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 26 ภาพ
 


หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com