Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
การประชุมอบรมฝึกซ้อมพระสังฆาธิการ เพื่อสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดพระแก้ว เชียงราย ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 23 ภาพ
 
การตรวจใบตอบธรรมศึกษาขั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มจร. ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 29 ภาพ
 
พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานประชุมตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรีของคณะสงฆ์ ภาค ๖ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 37 ภาพ
 
ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ ได้มอบทุนการศึกษาแก่สามเณรนักเรียนโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร ผู้จัดการ เป็นประธาน


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 21 ภาพ
 
พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานเปิดสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท และเอก สนามสอบแห่งที่ ๑ วัดพระแก้ว วันที่ ๑๒-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 19 ภาพ
 


หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com