Untitled Document
 
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ภาค ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่

........... .......... ..........ด้วยเจ้าคณะภาค ๖ ได้ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ท่านใด ผิด หรือคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง สามารถแจ้งไปที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนั้นๆ และจังหวัดจะได้แจ้งไปยังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เพื่อขอแก้ไข ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นี้ และเพื่อจะได้ออกใบประกาศนียบัตรได้ถูกต้องต่อไป

 
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com