Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดวันสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ และ การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ และการตรวจข้อสอบนักธรรมตรี และธรรมศึกษาตรี คณะสงฆ์ภาค ๖ พ.ศ. ๒๕๕๙


ประกาศเมื่อ 29/08/2559 เปิดอ่าน 270 ครั้งปฏิทินการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ – สิงหาคม ๒๕๖๐


ประกาศเมื่อ 29/08/2559 เปิดอ่าน 263 ครั้งการประชุมความรู้พระอุปัชฌาย์และการประชุมสัมมนา ประธานหน่วย อ.ป.ต.คณสงฆ์ภาค ๖ วัน จันทร์ อังคาร ที่ ๒๖ - ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำปี ณ วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย


ประกาศเมื่อ 29/08/2559 เปิดอ่าน 189 ครั้ง

ประกาศอนุโมทนา เจ้าภาพสร้างเสนาสนะ ในพุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย


ประกาศเมื่อ 11/07/2559 เปิดอ่าน 268 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้นักธรรมตรี จังหวัดลำปาง


ประกาศเมื่อ 11/01/2559 เปิดอ่าน 341 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้นักธรรมตรี จังหวัดเชียงราย


ประกาศเมื่อ 11/01/2559 เปิดอ่าน 298 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้นักธรรมตรี จังหวัดพะเยา


ประกาศเมื่อ 11/01/2559 เปิดอ่าน 310 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้นักธรรมตรี จังหวัดแพร่


ประกาศเมื่อ 11/01/2559 เปิดอ่าน 272 ครั้ง

รายชื่อผู้ที่สอบได้นักธรรมตรี จังหวัดน่าน


ประกาศเมื่อ 11/01/2559 เปิดอ่าน 394 ครั้งการตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมตรี คณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ วัดภูมินทร์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน


ประกาศเมื่อ 26/08/2558 เปิดอ่าน 412 ครั้งหน้าที่ :: 1 [2] 3 4 5 6 7 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com