Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่บ้านศีล ๕ "


ประกาศเมื่อ 19/07/2558 เปิดอ่าน 466 ครั้งการกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


ประกาศเมื่อ 18/07/2558 เปิดอ่าน 489 ครั้ง

การอบรม พระวิปัสสนาจารย์ ภาค ๖

ด้วย เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้มอบหมายให้เจ้าคณะภาค ทุกภาค ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม พระวิปัสสนาจารย์ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พระภิกษุได้เพิ่มประสบการณ์ในการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐาน ๔ และเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่สอนธรรมนำปฏิบัติประจำอยู่ตามวัดที่จัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ทุกภาค ภาคละ ๔๕ วัน จำนวน ๖๐ รูป สำหรับภาค ๖ มีการกำหนดอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พุทธศาสนิกชนมีความประสงค์จะร่วมบริจาค ปัจจัย หรือ ถวายภัตรตาหาร ติดต่อได้ที่ วัดพระแก้ว โทร ๐๘๙-๘๕๑- ๓๕๓๐ หรือที่ วัดพระธาตุผาเงา โทร ๐๘๑- ๘๘๔-๘๐๘๘

ประกาศเมื่อ 21/05/2558 เปิดอ่าน 595 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาตรีได้ ภาค๖ ปี ๕๗ จังหวัดลำปาง


ประกาศเมื่อ 07/01/2558 เปิดอ่าน 660 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาตรีได้ ภาค๖ ปี ๕๗ จังหวัดเชียงราย


ประกาศเมื่อ 07/01/2558 เปิดอ่าน 580 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาตรีได้ ภาค๖ ปี ๕๗ จังหวัดพะเยา


ประกาศเมื่อ 07/01/2558 เปิดอ่าน 527 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาตรีได้ ภาค ๖ ปี ๕๗ จังหวัดแพร่


ประกาศเมื่อ 07/01/2558 เปิดอ่าน 513 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาตรีได้ ภาค ๖ ปี ๕๗ จังหวัดน่าน


ประกาศเมื่อ 07/01/2558 เปิดอ่าน 524 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบนักธรรมตรีได้ ภาค ๖ ปี ๕๗ จังหวัดน่าน


ประกาศเมื่อ 20/11/2557 เปิดอ่าน 580 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบนักธรรมตรีได้ ภาค ๖ ปี ๕๗ จังหวัดแพร่


ประกาศเมื่อ 20/11/2557 เปิดอ่าน 594 ครั้งหน้าที่ :: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com