Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๗

ด้วยการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ กำหนดตรวจใน วัน จันทร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักงานเจ้าคณะภาค ๖ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๑๑-๓๘๕ โทรสาร ๐๕๓-๗๑๙-๐๘๖ เว็ปไซด์ : www.songpak6.com อีเมล์ : phrakrusree@hotmail.com เฟชบุ๊คกลุ่ม : กองงานเลขานุการ จภ.6 เฟชบุ๊คเลขาฯ : พระครูศรีรัตนากร

ประกาศเมื่อ 31/08/2557 เปิดอ่าน 521 ครั้ง

คณะสงฆ์ภาค ๖ กำหนด อบรมบาลีก่อบสอบสนามหลวง ระหว่าง วันที่ ๙-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย


ประกาศเมื่อ 30/01/2557 เปิดอ่าน 785 ครั้งปฏิทินการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ภาค ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗


ประกาศเมื่อ 16/09/2556 เปิดอ่าน 910 ครั้งบัญชีรายชื่อประธาน อปต.ภาค ๖ พ.ศ.๒๕๕๖


ประกาศเมื่อ 30/08/2556 เปิดอ่าน 1066 ครั้งวิธีคิดอายุการบรรพชา - อุปสมบทของกุลบุตรผู้เข้ามาบวช


ประกาศเมื่อ 28/08/2556 เปิดอ่าน 975 ครั้งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ - ๒๕๕๑


ประกาศเมื่อ 28/08/2556 เปิดอ่าน 916 ครั้งเอกสารการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ และ อ.ป.ต. ภาค ๖ พ.ศ.๒๕๕๖


ประกาศเมื่อ 28/08/2556 เปิดอ่าน 819 ครั้งรายชื่อพระอุปัชฌาย์ ภาค ๖. พ.ศ.๒๕๕๖


ประกาศเมื่อ 28/08/2556 เปิดอ่าน 982 ครั้งรายงานการประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ ณ วัดปากน้ำ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖


ประกาศเมื่อ 12/08/2556 เปิดอ่าน 758 ครั้งบันทึกย่อ การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ มติคณะสงฆ์ ภาค ๖ เรื่องการควบคุมการเรี่ยไร และฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ภาค ๖ ปี ๒๕๕๕


ประกาศเมื่อ 01/06/2556 เปิดอ่าน 821 ครั้งหน้าที่ :: 1 2 3 4 [5] 6 7 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com