Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบนักธรรมตรีได้ ภาค ๖ ปี ๕๗ จังหวัดพะเยา


ประกาศเมื่อ 20/11/2557 เปิดอ่าน 532 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบนักธรรมตรีได้ ภาค ๖ ปี ๕๗ จังหวัดเชียงราย


ประกาศเมื่อ 20/11/2557 เปิดอ่าน 479 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบนักธรรมตรีได้ ภาค ๖ ปี ๕๗ จังหวัดลำปาง


ประกาศเมื่อ 20/11/2557 เปิดอ่าน 499 ครั้งกำหนดวันสอบบาลี-นักธรรม การสอบ ๕๗


ประกาศเมื่อ 31/08/2557 เปิดอ่าน 573 ครั้งปฏิทินการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ภาค ๖ .๕๗


ประกาศเมื่อ 31/08/2557 เปิดอ่าน 614 ครั้งบันทึกย่อ การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ ๒ - ๕๗


ประกาศเมื่อ 31/08/2557 เปิดอ่าน 498 ครั้งประกาศการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๗

ด้วยการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ กำหนดตรวจใน วัน จันทร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักงานเจ้าคณะภาค ๖ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๑๑-๓๘๕ โทรสาร ๐๕๓-๗๑๙-๐๘๖ เว็ปไซด์ : www.songpak6.com อีเมล์ : phrakrusree@hotmail.com เฟชบุ๊คกลุ่ม : กองงานเลขานุการ จภ.6 เฟชบุ๊คเลขาฯ : พระครูศรีรัตนากร

ประกาศเมื่อ 31/08/2557 เปิดอ่าน 587 ครั้ง

คณะสงฆ์ภาค ๖ กำหนด อบรมบาลีก่อบสอบสนามหลวง ระหว่าง วันที่ ๙-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย


ประกาศเมื่อ 30/01/2557 เปิดอ่าน 855 ครั้งปฏิทินการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ภาค ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗


ประกาศเมื่อ 16/09/2556 เปิดอ่าน 987 ครั้งบัญชีรายชื่อประธาน อปต.ภาค ๖ พ.ศ.๒๕๕๖


ประกาศเมื่อ 30/08/2556 เปิดอ่าน 1128 ครั้งหน้าที่ :: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com