Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ภาค ๖

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ประจำสำนักปฏิบัติธรรม

ประกาศเมื่อ 06/05/2555 เปิดอ่าน 1592 ครั้งการประชุมพระสังฆาธิการภาค ๖ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารสุวัณณโชโต ชั้นที่ ๕วัดพระแก้ว เชียงราย


ประกาศเมื่อ 06/05/2555 เปิดอ่าน 1228 ครั้งผลสอบธรรมศึกษาตรี 54 ภาค ๖


ประกาศเมื่อ 21/03/2555 เปิดอ่าน 1346 ครั้งผลสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ภาค ๖ พ.ศ. ๒๕๕๔


ประกาศเมื่อ 27/01/2555 เปิดอ่าน 1578 ครั้ง

อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง (ติวเข็ม) ปีที่ ๔ ชั้นประโยค ๑-๒ และ ป.ธ. ๓-๔ เป็นเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง (ติวเข็ม) ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานดำเนินการ

ประกาศเมื่อ 23/01/2555 เปิดอ่าน 1210 ครั้งสถิตินักเรียนผู้ขอเข้าสอบ ขาดสอบ คงสอบ นักธรรมตรี โท เอก และธรรมศึกษาตรี โท เอก ประำจำปี ๒๕๕๔ ภาค ๖ และสถิติผลสอบนักธรรมตรี ภาค ๖ พ.ศ. ๒๕๕๕๔


ประกาศเมื่อ 27/12/2554 เปิดอ่าน 1236 ครั้งสถิตินักเรียนสามเณรขอเข้าสอบบาลีสนามหลวง ภาค ๖ พ.ศ. ๒๕๕๕ และสนามสอบครั้งที่ ๑, ๑๗-๑๘-๑๙ ก.พ.๕๕ และครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม) ๑๖-๑๗-๑๘ เม.ย.๕๕


ประกาศเมื่อ 14/12/2554 เปิดอ่าน 1011 ครั้งรายชื่อพระสังฆาธิการเข้ารับการฝึกซ่่อมอบรม เพื่อขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ภาค ๖ ฝึกซ่อมอบรม ณ วัดพระแก้ว เชียงราย ๑๖-๑๗ ม.ค. ๕๕ -ฝึกซ่อมอบรม ณ วัดปากน้ำ ๒๔-๓๐ ม.ค.๕๕ -วัดสามพระยา ๓๐ ม.ค.-๖ ก.พ.๕๕


ประกาศเมื่อ 14/12/2554 เปิดอ่าน 1167 ครั้ง

ด้วยพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ กำหนดตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๔ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔


ประกาศเมื่อ 29/11/2554 เปิดอ่าน 803 ครั้งเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา ตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์แก่พระสังฆาธิการผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา


ประกาศเมื่อ 29/11/2554 เปิดอ่าน 822 ครั้งหน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com