Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา ตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์แก่พระสังฆาธิการผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา


ประกาศเมื่อ 29/11/2554 เปิดอ่าน 749 ครั้งรายชื่อพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร - พัดยศ ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๖ ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

"เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานสมณศักดิ์แก่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา"

ประกาศเมื่อ 29/11/2554 เปิดอ่าน 1539 ครั้ง


แม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๔

วันที่ ๖-๗-๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๔ วิชาๆละ ๑ วัน วันละ ๓ ชั่วโมง เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน รวม ๔ วัน คือวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย สำหรับคณะสงฆ์ภาค ๖ อันประกอบด้วย จังหวัดลำปาง เชียงราย พระเยา แพร่ และน่าน มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบความรู้ จำนวน ๓,๖๖๒ รูป คือ จังหวัดลำปาง ๗๖๙ รูป จังหวัดเชียงราย ๑,๔๒๕ รูป จังหวัดพะเยา ๕๐๒ รูป จังหวัดแพร่ ๔๓๘ รูป จังหวัดน่าน ๕๒๘ รูป

ประกาศเมื่อ 18/11/2554 เปิดอ่าน 1253 ครั้ง


แม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโทและชั้นเอก ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๒-๑๓-๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

วันที่ ๑๒-๑๓-๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๔ วิชาๆละ ๑ วัน วันละ ๓ ชั่วโมง เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน รวม ๔ วัน คือวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย สำหรับคณะสงฆ์ภาค ๖ อันประกอบด้วย จังหวัดลำปาง เชียงราย พระเยา แพร่ และน่าน มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบความรู้ จำนวน ๖,๐๙๗ รูป คือ จังหวัดลำปาง๑,๒๖๖ รูป จังหวัดเชียงราย ๒,๑๐๖ รูป จังหวัดพะเยา ๙๙๘ รูป จังหวัดแพร่ ๗๐๘ รูป จังหวัดน่าน ๑,๐๑๙ รูป

ประกาศเมื่อ 18/11/2554 เปิดอ่าน 1341 ครั้ง


แม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก ประจำปี ๒๕๕๔

สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สอบในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จำนวน ๔ วิชาเช่นกัน แต่สอบ ๑ วัน เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. คือวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธประวัติ และวิชาเบญจศีล เบญจธรรม สำหรับคณะสงฆ์ภาค ๖ อันประกอบด้วย จังหวัดลำปาง เชียงราย พระเยา แพร่ และน่าน มีผู้สนใจขอเข้าสอบความรู้ จำนวน ๖๔,๑๓๘ คน คือ จังหวัดลำปาง ๙,๙๓๗ คน จังหวัดเชียงราย ๒๖,๗๒๖ คน จังหวัดพะเยา ๖,๘๘๐ คน จังหวัดแพร่ ๑๒,๑๔๓ คน จังหวัดน่าน ๘,๔๕๒ คน

ประกาศเมื่อ 18/11/2554 เปิดอ่าน 1731 ครั้งหน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 [7]
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com