Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


สถิตินักเรียนสามเณรขอเข้าสอบบาลีสนามหลวง ภาค ๖ พ.ศ. ๒๕๕๕ และสนามสอบครั้งที่ ๑, ๑๗-๑๘-๑๙ ก.พ.๕๕ และครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม) ๑๖-๑๗-๑๘ เม.ย.๕๕


ประกาศเมื่อ 14/12/2554 เปิดอ่าน 962 ครั้งรายชื่อพระสังฆาธิการเข้ารับการฝึกซ่่อมอบรม เพื่อขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ภาค ๖ ฝึกซ่อมอบรม ณ วัดพระแก้ว เชียงราย ๑๖-๑๗ ม.ค. ๕๕ -ฝึกซ่อมอบรม ณ วัดปากน้ำ ๒๔-๓๐ ม.ค.๕๕ -วัดสามพระยา ๓๐ ม.ค.-๖ ก.พ.๕๕


ประกาศเมื่อ 14/12/2554 เปิดอ่าน 1125 ครั้ง

ด้วยพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ กำหนดตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๔ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔


ประกาศเมื่อ 29/11/2554 เปิดอ่าน 760 ครั้งเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา ตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์แก่พระสังฆาธิการผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา


ประกาศเมื่อ 29/11/2554 เปิดอ่าน 771 ครั้งรายชื่อพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร - พัดยศ ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๖ ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

"เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานสมณศักดิ์แก่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา"

ประกาศเมื่อ 29/11/2554 เปิดอ่าน 1562 ครั้ง


แม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๔

วันที่ ๖-๗-๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๔ วิชาๆละ ๑ วัน วันละ ๓ ชั่วโมง เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน รวม ๔ วัน คือวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย สำหรับคณะสงฆ์ภาค ๖ อันประกอบด้วย จังหวัดลำปาง เชียงราย พระเยา แพร่ และน่าน มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบความรู้ จำนวน ๓,๖๖๒ รูป คือ จังหวัดลำปาง ๗๖๙ รูป จังหวัดเชียงราย ๑,๔๒๕ รูป จังหวัดพะเยา ๕๐๒ รูป จังหวัดแพร่ ๔๓๘ รูป จังหวัดน่าน ๕๒๘ รูป

ประกาศเมื่อ 18/11/2554 เปิดอ่าน 1285 ครั้ง


แม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโทและชั้นเอก ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๒-๑๓-๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

วันที่ ๑๒-๑๓-๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๔ วิชาๆละ ๑ วัน วันละ ๓ ชั่วโมง เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน รวม ๔ วัน คือวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย สำหรับคณะสงฆ์ภาค ๖ อันประกอบด้วย จังหวัดลำปาง เชียงราย พระเยา แพร่ และน่าน มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบความรู้ จำนวน ๖,๐๙๗ รูป คือ จังหวัดลำปาง๑,๒๖๖ รูป จังหวัดเชียงราย ๒,๑๐๖ รูป จังหวัดพะเยา ๙๙๘ รูป จังหวัดแพร่ ๗๐๘ รูป จังหวัดน่าน ๑,๐๑๙ รูป

ประกาศเมื่อ 18/11/2554 เปิดอ่าน 1372 ครั้ง


แม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก ประจำปี ๒๕๕๔

สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สอบในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จำนวน ๔ วิชาเช่นกัน แต่สอบ ๑ วัน เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. คือวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธประวัติ และวิชาเบญจศีล เบญจธรรม สำหรับคณะสงฆ์ภาค ๖ อันประกอบด้วย จังหวัดลำปาง เชียงราย พระเยา แพร่ และน่าน มีผู้สนใจขอเข้าสอบความรู้ จำนวน ๖๔,๑๓๘ คน คือ จังหวัดลำปาง ๙,๙๓๗ คน จังหวัดเชียงราย ๒๖,๗๒๖ คน จังหวัดพะเยา ๖,๘๘๐ คน จังหวัดแพร่ ๑๒,๑๔๓ คน จังหวัดน่าน ๘,๔๕๒ คน

ประกาศเมื่อ 18/11/2554 เปิดอ่าน 1764 ครั้งหน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 [7]
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com