Untitled Document
 
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
 
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๔ที่ รายการ/ จังหวัด ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน รวม
วัด ๗๒๖ ๘๖๓ ๓๕๕ ๓๔๐ ๔๓๐ ๒,๒๘๔
พระอารามหลวง ๑๔
สำนักสงฆ์ ๑๙๓ ๓๒๙ ๙๔ ๕๕ ๖๘ ๗๓๙
ที่พักสงฆ์ ๑๓๐ ๑๕๓ ๔๓ ๖๓ ๑๐๘ ๔๙๗
สำนักปฏิบัติธรรม ๒๔ ๒๖ ๑๗ ๑๑ ๘๕
อุทยานการศึกษาในวัด ๑๖ ๑๐ ๔๕
วัดพัฒนาตัวอย่าง ๑๗ ๒๖ ๒๓ ๑๓ ๘๘
วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น ๑๑ ๑๙ ๔๗
วัดร้าง ๔๔ ๑๗๒ ๑๕ - ๒๓๙
๑๐ พระภิกษุ ๒,๔๒๗ ๓,๔๑๖ ๑,๑๒๗ ๑,๔๔๐ ๑,๑๖๐ ๙,๕๗๐
๑๑ สามเณร ๒,๐๐๑ ๓,๕๘๘ ๑,๕๔๘ ๙๕๓ ๑,๖๒๑ ๙,๗๑๑
๑๒ ศิษย์วัด ๕๔๐ ๒๓๒ ๔๐ ๑๗๕ ๒๔๑ ๑,๐๒๘
๑๓ พระราชาคณะ ๒๓
๑๔ พระครูสัญญาบัตร ๒๒๑ ๒๘๓ ๑๓๖ ๑๒๘ ๑๔๐ ๙๐๘
๑๕ เจ้าอาวาส ๕๐๙ ๗๐๑ ๒๙๒ ๓๔๐ ๓๐๙ ๒,๑๕๑
๑๖ ผู้รักษาแทนการเจ้าอาวาส ๘๗ ๕๘๗ ๑๓๖ ๓๐ ๑๐๓ ๙๔๓
๑๗ เจ้าคณะตำบล ๑๑๕ ๑๕๗ ๗๘ ๕๕ ๗๗๓ ๑,๑๗๘
๑๘ รองเจ้าคณะตำบล - ๔๒ ๕๐
๑๙ ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล - ๒๑ - ๑๐ - ๓๐
๒๐ เจ้าคณะอำเภอ ๑๓ ๑๗ ๑๔ ๖๑
๒๑ รองเจ้าคณะอำเภอ ๑๓ ๑๙ ๕๔
๒๒ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ - - ๑๐
๒๓ เจ้าคณะจังหวัด
๒๔ รองเจ้าคณะจังหวัด
๒๕ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด - -
๒๖ สำนักศาสนศึกษาแผนกบาลี ๑๐ ๒๓ ๑๑ ๕๖
๒๗ สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม ๒๔ ๖๘ ๓๔ ๓๒ ๑๗ ๑๗๕
๒๘ ร.ร.แผนกสามัญศึกษา ๒๑ ๑๔ ๕๙
๒๙ ศ.พอ. ๕๒ ๑๓๕ ๖๗ ๑๘ ๕๖ ๓๒๘
๓๐ ครูพระสอนฯแผนกบาลี ๑๕ ๓๐๔ ๖๙ ๑๔ ๓๐ ๔๓๖
๓๑ ครูพระสอนฯแผนกธรรม ๓๒ ๖๓ ๑๑ ๔๔ ๗๖ ๒๒๖
๓๒ ครูพระสอนฯในโรงเรียน ๒๒๘ ๓๙๑ ๒๑๗ ๒๕๐ ๒๖๘ ๑,๓๕๔
๓๓ ครูพระสนฯ ศพอ. ๔๖๐ ๔๑๖ ๑๘๑ ๑๙๔ ๑๙๒ ๑,๔๔๓
๓๔ พระอุปัชฌาย์ ๖๔ ๑๐๓ ๓๑ ๓๓ ๓๖ ๒๖๗
๓๕ พระธรรมทูต ๖๙ ๘๘ ๕๑ ๒๔ ๘๕ ๓๑๗
๓๖ พระนักเผยแผ่ - ๔๔ ๒๒ ๕๔ ๒๕ ๑๔๕
๓๗ พระจริยานิเทศก์ ๑๒
๓๘ พระปริยัตินิเทศก์ ๑๘ ๑๓ ๕๓
๓๙ พระธรรมจาริก - ๑๑ ๙๐ ๑๑ ๑๑๕
๔๐ พระวินยาธิการ ๘๕ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๕ ๗๘ ๔๖๙
๔๑ หน่วย อปต. ๙๖ ๑๑๕ ๗๑ ๗๘ ๗๙ ๔๓๙
๔๒ ร.ร.การกุศลของวัด -

หมายเหตุ : ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๔ ได้รับจากสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๕ จังหวัด

สำนักงานเจ้าคณะภาค ๖ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
โทรศัพท์และโทรสาร ๐๕๓ – ๗๑๙ – ๐๘๖ มือถือ ๐๘๙ – ๘๕๑ - ๓๕๓๐

 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com