Untitled Document
 
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
 

บันทึกย่อ การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาพ และเลขานุการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖
วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระสังฆาธิการ ตึกเมตตาพุทธิ ชั้นที่ ๔
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
*************************************

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.

                 โดยพระเดชพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานที่ประชุม หลังจากนำบูชาพระรัตนตรัยแล้ว ได้กล่าวเปิดการประชุม ตามบันทึกย่อ ดังต่อไปนี้

๑. ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ส่วนกลาง
ประโยค ป.ธ. ๗ – ๘ – ๙ ณ วัดสามพระยา
๒. ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                 การดำเนินงาน อ.ป.ต. ประธานได้อนุญาตให้ผู้แทนเจ้าคณะภาคได้แถลงผลงานการติดตามหน่วย อ.ป.ต. ในรอบปี ซึ่งรองเจ้าคณะภาค ๔ -๕ -๖ – ๗ ได้ร่วมกันรายงานโดยสรุปของหน่วย อ.ป.ต. ต่อที่ประชุม

             ๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                                 
                 ๔.๑ การประชุมถวายความรู้พระสังฆาธิการระดับวัดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
                                 - หนเหนือ มีจำนวน ๑๕๐ รูป มาจากภาค ๖ จำนวน ๓๘ รูป แยกเป็น
                                 - จังหวัดลำปาง จำนวน ๘ รูป
                                 - จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๐ รูป
                                 - จังหวัดพะเยา จำนวน ๗ รูป
                                 - จังหวัดแพร่ จำนวน ๖ รูป
                                 - จังหวัดน่าน จำนวน ๗ รูป
                                 - กำหนดประชุม ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๕
                                 - ให้ทุกภาค ส่งบัญชีรายชื่อภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕

                  ๔.๒ การฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
                                 ๔.๒.๑ ให้ทุกจังหวัดส่งรายชื่อพร้อมด้วยประวัติพระสังฆาธิการ ผู้เข้ารับการอบรมพระอุปัชฌาย์ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
                                 ๔.๒.๒ พระสังฆาธิการผู้เข้ารับการอบรม ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศจากเจ้าคณะภาค ๖ ก่อน ก่อนเข้ารับการอบรมสำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ จะแจ้งกำหนดวันในโอกาสต่อไป
                                 ๔.๒.๓ รายงานตัว ณ สำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ และเข้ารับการฝึกซ้อม ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕
                                 ๔.๒.๔ เข้ารับการอบรมและสอบความรู้ ณ สถานอบรมส่วนกลาง วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๓๐ มกราคม – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

                 ๔.๓ การประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์หนเหนือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

                 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ มีความประสงค์ให้จัดประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองหนเหนือ ทั้งหมดทุกรูป เพื่อทบทวนแนวปฏิบัติของพระอุปัชฌาย์ให้มีแนวปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยกำหนดดังนี้
                                 ๔.๓.๑ พระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองภาค ๔ ประชุม ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔
                                 ๔.๓.๒ พระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองภาค ๕ ประชุม ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔
                                 ๔.๓.๓ พระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองภาค ๖ ประชุม ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔
                                 ๔.๓.๔ พระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองภาค ๗ ประชุม ณ วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔

                 ๔.๔ พิธีเจริญพระพุทธมนต์จตุรทิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีพิธีและกิจกรรมหลากหลายเพื่อนำไปปฏิบัติ กิจกรรมลำดับที่ ๖ พิธีเจริญพระพุทธมนต์จตุรทิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๕ ครั้ง เจ้าคณะใหญ่แต่ละหนเป็นประธานดำเนินการในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนี้

- เจ้าคณะใหญ่หนธรรมยุต

จัดพิธีที่วัดเทพศิรินทราวาส
- เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก จัดพิธีที่วัดสระเกศ
- เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ จัดพิธีที่วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
- เจ้าคณะใหญ่หนกลาง จัดพิธีที่วัดพิชัยญาติการาม
- เจ้าคณะใหญ่หนใต้ จัดพิธีที่วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง

                 หนเหนือ จัดพิธีที่วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ ให้พระสังฆาธิการ ทั้ง ๔ ภาค เป็นเจ้าภาพร่วมกัน โดยจัดพิธีสืบชาตาหลวงแบบล้านนา ซึ่งนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๘๕ รูป ประกอบด้วยเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รอเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัดและพระมหาเถระที่อาวุโสโดยเจ้าคณะใหญ่หนเหนือจะเป็นผู้ถวายฎีกาอาราธนาเจริญพระพุทธมนต์ ส่วนพระสังฆาธิการนอกนั้นนิมนต์ไปร่วมพิธีครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน


             ๕. ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                  ๕.๑ กำหนดวันประชุมระหว่างเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาพ รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ
มติที่ประชุม กำหนดในวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕
                  ๕.๒ การจัดทำโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหา เพื่อเป็นฐานรองรับการศึกษานักธรรม - บาลี
มติที่ประชุม
                         - ขอให้เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองหนเหนือ นำไปปฏิบัติและช่วยดำเนินการตามนโยบายของคณะสงฆ์หนเหนือต่อไป
                        - การสนับสนุนส่งเสริมให้พระสังฆาธิการในเขตปกครองเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ในมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หรือในสถานศึกษาเครือข่ายมติที่ประชุม ให้สนับสนุนและส่งเสริม พระสังฆาธิการเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บส.ตามนโยบายของคณะสงฆ์หนเหนือ

             ๖. ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

                 เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนส่งเสริมสำนักเรียนบาลีทั่วประเทศ โดยการถวายเครื่องโปรเจคเตอร์ ๑ เครื่อง ปัจจัยสนับสนุนสำนักเรียน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้เจ้าคณะจังหวัด ได้พิจารณาคัดเลือก ๑ สำนักเรียน ตามเกณฑ์ ดังนี้

                  ๑. สำนักเรียนบาลีต้องที่มีจำนวนนักเรียน ๒๐ รูป ขึ้นไป และมีผลการสอบพอสมควร
                  ๒. สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่เปิดสอนบาลีที่มีนักเรียนจำนวนมาก แต่ต้องสอบได้ตั้งแต่ ๒๐ ขึ้นไป
                  ๓. ให้แต่ละจังหวัด ส่งรายชื่อสำนักเรียนภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com