Untitled Document
 
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น. บันทึกย่อโดย สำนักงานเจ้าคณะภาค ๖
กำหนดวัน เปิด – ปิด


ภาคแรก ๑. เปิดเรียนประจำปี วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๙ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
๒. สอบซ้อมประจำปี วันขึ้น ๑๑, ๑๒, ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ (๘,๙,๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔)
๓. ปิดเรียนออกพรรษา เริ่มตั่งแต่ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึง วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑
(๑๓–๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔)
๔. ปิดสอบธรรมสนามหลวง เริ่มตั้งแต่ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒
(๑๑ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
ภาคสอง ๑. เปิดเรียน วันแรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
๒. หยุดเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ หยุด ๑ วัน
๓. หยุดเรียนวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒ วัน (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔, ๑ มกราคม ๒๕๕๕)
๔. ปิดภาคเรียนประจำปี วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๒ (๙ มกราคม ๒๕๕๕)


วันสอบบาลีสนามหลวง การสอบบาลีครั้งที่ ๑


ครั้งแรก ประโยค ป.ธ ๖
ประโยค ป.ธ ๗
ประโยค ป.ธ ๘
ประโยค ป.ธ ๙
วันขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓
วันขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓
วันขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓
วันขึ้น ๔, ๕, ๖ ค่ำ เดือน ๓
ตรงกันวันที่ ๒๕, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
ตรงกันวันที่ ๒๕, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
ตรงกันวันที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕
ตรงกันวันที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕
ครั้งหลัง ประโยค ๑-๒
ประโยค ป.ธ ๓
ประโยค ป.ธ ๔
ประโยค ป.ธ ๕
วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓
วันแรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๓
วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓
วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓
ตรงกันวันที่ ๑๗, ๑๘ กุมภาพันธ์ ม ๒๕๕๕
ตรงกันวันที่ ๑๗, ๑๘, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ตรงกันวันที่ ๑๗, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ตรงกันวันที่ ๑๗, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


การสอบบาลีครั้งที่ ๒


ประโยค ๑-๒
ประโยค ป.ธ ๓
ประโยค ป.ธ ๔
ประโยค ป.ธ ๕
วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕
วันแรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๕
วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕
วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕
ตรงกันวันที่ ๑๖, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
ตรงกันวันที่ ๑๖, ๑๗, ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
ตรงกันวันที่ ๑๖, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
ตรงกันวันที่ ๑๖, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕หมายเหตุ

               - วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ปฐมนิเทศ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา
               - เดือนใดมีวันพระตรงกับ ๑๔ ค่ำ (เดือนขาด) มีวันหยุดเฉพาะวันพระ ๑๔ ค่ำ เท่านั้น ส่วน วัน ๑๓ ค่ำ คงมีการเรียนการสอนตามปกติ
               - การเรียนการสอน ถือกำหนด ขึ้น-แรม เป็นเกณฑ์

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง

               สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กำหนดให้สำนักศาสนศึกษา แผนกบาลี ส่งบัญชีรายชื่อผู้ขอสอบความรู้บาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
                       ๑. ให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดรวบรวมบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบบาลีสนามหลวง ส่งเจ้าคณะภาค ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เหนือ
                       ๒. ให้เจ้าคณะภาค รวบรวมบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้บาลีสนามหลวง ของทุกจังหวัด ส่งสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตรงกับวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๓ เหนือ

 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com