Untitled Document
 
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
 
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

                สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาเข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมตามหลักสูตร ของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้

นักธรรมชั้นตรี
                วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๑)
                เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

                วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑)
                เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม

                วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
                เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ

                วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
                เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย

นักธรรมชั้นโท – เอก
                วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒)
                เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

                วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒)
                เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม

                วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๒)
                เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ

                วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
                เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย

ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก
                วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒)
                เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
                เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
                เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
                เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
************************************

นักธรรมชั้นตรี
ส่งบัญชีจำนวนและรายชื่อถึงสำนักงานแม่กองธรรม ก่อนวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔

นักธรรมชั้นโท – เอก และธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก :
ส่งบัญชีจำนวนและรายชื่อถึงสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ก่อนวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com