Untitled Document
 
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
 
ตารางประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ หนเหนือ
คณะสงฆ์ภาค ๖
ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔


๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
ลงทะเบียน พิธีเปิดประชุมโดย
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
กฎฯ ๑๗
(หมวด ๓)
โดย
พระธรรมราชานุวัตร
เจ้าคณะภาค ๖
พักฉันภัตตาหารเพล กฎฯ ๑๗
(หมวด ๓)
โดย
พระราชวรมุนี
รองเจ้าคณะ
ภาค ๖
ภาคปฏิบัติ
สาธิตอุปสมบทกรรม
โดย
พระราชปัญญาภรณ์
รองเจ้าคณะ
ภาค ๖
พิธีปิด

หมายเหตุ
๑. วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ภาค ๔ ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
๒. วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ภาค ๕ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
๓. วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ภาค ๖ ณ วัดสวนดอก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
๔. วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ภาค ๗ ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงรายกำหนดการ
ประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔
ณ อาคารเทพกาญจนา วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย


เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
                - ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
                - ประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย จบแล้ว
                - พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ ถวายเครื่องสักการะ
                - พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ถวายเครื่องสักการะ
                - พระพุทธิญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงาและ

เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน ถวายเครื่องสักการะ
                - นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ นายอำเภอเชียงแสน ถวายเครื่องสักการะ
                - นายจำรัส โกฏยี่ นายก อบต.เวียง ถวายเครื่องสักการะ
                - นายประสิทธิ์ สุพรรณ์ กำนันตำบลเวียง ถวายเครื่องสักการะ
                - นายหาญ งามเจริญ ผอ.สนง. พ.ศ. จ.เชียงราย ถวายเครื่องสักการะ
                - พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ กล่าวถวายรายงาน
เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโนทนียกถา
และเปิดประชุม
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. บรรยายกฎฯ ที่ ๑๗ หมวดที่ ๓ โดย
พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๔๐ น. บรรยายกฎฯ ที่ ๑๗ หมวดที่ ๔ โดย
พระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค ๖
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สาธิตอุปสมบทกรรม โดยพระราชปัญญาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๖
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ปิดการประชุมสัมมนา
    
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com