Untitled Document
 
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
 
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
และการตรวจข้อสอบนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี คณะสงฆ์ ภาค ๖ พ.ศ. ๒๕๕๔


                แม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศสนามหลวง แผนกธรรม เรื่องกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง สำนักเรียนส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกำหนดดังนี้

                ๑. นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ ๖-๗-๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตรงกับวันพฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ ขึ้น ๙-๑๐-๑๑-๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา ๆ ละ ๓ ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร

                ๒. นักธรรมชั้นโท – เอก กำหนดสอบวันที่ ๑๒-๑๓-๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์-อังคาร แรม ๒-๓-๔-๕ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ วิชา ๆ ละ ๓ ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร

                ๓. ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๑ วัน ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. สอบวิชาธรรมะ วิชาพุทธะ และวิชาเบญจศีลเบญจธรรม ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร

                ๔. การรับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี
ขอให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ได้มอบหมายผู้แทนไปรับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี ภาค ๖ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. จากพระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค ณ วัดสังเวชวิศยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

                ๕. การรับข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี
                ขอให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ได้มอบหมายผู้แทนไปรับข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ภาค ๖ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. จากพระราชวรมุนี รองเจ้าคณะ ภาค ๖ วัดสังเวชวิศยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

                ๖. การจัดส่งกระดาษใบตอบนักธรรม – ธรรมศึกษาชั้นโท - เอก
                การบรรจุหีบห่อกระดาษใบตอบ บัญชีรับใบตอบ แผ่นบันทึกข้อมูลบรรจุแบบบัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓ และ ศ.๗) ของนักธรรม – ธรรมศึกษาชั้นโท – เอก ให้เขียนระบุบนหีบห่อให้ชัดเจน และนำส่งพระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค ๖ กุฏิแสนสุข วัดสังเชวิศยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔

การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔

                ในการตรวจธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ภาค ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นรอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔ โดยนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ผ่านมา กำหนดตรวจเป็น ๒ ครั้ง คือ

                ๑. การตรวจข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี
                การตรวจข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี สำนักงานเจ้าคณะภาค ๖ กำหนดตรวจในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการตรวจซึ่งเจ้าคณะภาค ๖ แต่งตั้งขึ้นเป็นพิเศษ โดยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด และกองงาน นำกระดาษใบตอบไปรวมกัน เพื่อดำเนินการตรวจและกรอกคะแนนให้เสร็จเป็นแผนกหนึ่ง

                ๒. การตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นตรี รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
                กำหนดการตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นตรี ของคณะสงฆ์ภาค ๖ กำหนดตรวจในอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตรงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓ เหนือ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีปฏิบัติคือ

                                (๑) กองอำนวยการกลาง ประกอบด้วยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค เจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระราชาคณะในจังหวัดนั้น
                                (๒) กองตรวจ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจจากทุกจังหวัด ๆ ละ ๒๐ รูป
                                (๓) กองเลขานุการ ประกอบด้วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดและกองงานจังหวัดละ ๕ รูป
                                (๔) ให้คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง เป็นผู้รวบรวมโครงการ แผนงาน สถิติ ข้อมูล ของทุกจังหวัด พิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึก เหมือนปีก่อน ๆ และให้ทุกจังหัด ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


สำนักงานเจ้าคณะภาค ๖
พระครูศรีรัตากร เลขานุการ
โทรศัพท์ ๐๘ – ๙๘๕๑ – ๓๕๓๐
โทรสาร ๐๕๓ – ๗๑๙-๐๘๖
อีเมล์ : thongsuk001@hotmail.com

 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com