Untitled Document
 
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
 

ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว

สำนักงานเจ้าคณะภาค ๖

พระครูศรีรัตนากร เลขานุการ
โทรศัพท์ ๐๘-๙๘๕๑-๓๕๓๐
โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๙๐๘๖
อีเมล์ : thongsuk001@hotmail.com

สำนักงานวัดพระแก้ว
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๑-๑๓๘๕, ๐-๕๓๗๑-๕๘๗๕

โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๑-๘๕๓๕
อีเมล์ : P.T.Y2554@hotmail.com

มหาจุฬาฯ ห้องเรียนวัดพระแก้ว
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๑-๕๘๗๖
อีเมล์ : mcu_cr@hotmail.com

โฮงหลวงแสงแก้ว (พิพิธภัณฑ์)
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๑-๕๐๔๗
อีเมล์ : saengkaewmusium@gmail.com
เว็บไซต์ : www.watphrakaew-chiangrai.com

ติตต่อ - สอบถาม (ติดต่องานทั่วไป)

พระครูพิพัฒน์รัตนพงศ์
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๑-๘๕๓๓, ๐๘-๙๘๕๑-๗๒๘๒

พระครูสังฆรักษ์พิทักษ์พงษ์ โชติธมโม
โทรศัพท์ ๐๘-๖๑๙๐-๙๒๘๖

พระทศพล ลกขสุวณโณ
โทรศัพท์ ๐๘-๒๐๒๖-๕๖๖๗

พระเทพณรงค์ ชาตเมธี
โทรศัพท์ ๐๘-๔๔๘๒-๘๖๕๙

พระอนุสิทธิ์ กิตติเมธี
โทรศัพท์ ๐๘-๙๙๕๒-๕๐๕๖

ห้องวัตถุมงคล
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๑-๕๑๑๓

เวลาทำงาน :
ภาคเช้า เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
ภาคบ่าย เวลา ๑๒.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.

 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com