Untitled Document
 
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
 
แผนฝังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ

 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือพระราชสุตาภรณ์
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ


พระวิเทศโพธิคุณ
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ


พระราชปัญญาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๖


พระธรรมราชานุวัตร
เจ้าคณะภาค ๖


พระราชวรมุนี
รองเจ้าคณะภาค ๖
     


พระวิสุทธิธีรพงศ์
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๖


พระครูศรีรัตนากร
เลขานุการเจ้าคณะภาค ๖


พระมหาสมมาศ ปญญาวชิโร
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๖

พระราชจินดานายก
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง

พระเทพสิทธินายก
เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

พระราชวิริยาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดพะเยา

พระเมธีธรรมาลังการ
เจ้าคณะจังหวัดแพร่

พระธรรมนันทโสภณ
เจ้าคณะจังหวัดน่าน
         

พระครูไพโรจน์พัฒนโสภิต
เลขานุการ จจ.ลำปาง

พระมหาศักดา วิสารโท
เลขานุการ จจ.เชียงราย

พระครูสุกิตยากร
เลขานุการ จจ.พะเยา

พระปลัดสายัณห์
เลขานุการ จจ.แพร่

พระปริยัติบัณฑิต
เลขานุการ จจ.น่าน
         
         
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com