Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ประวัติวันเข้าพรรษา Rain-Retreat Subพิธีเข้าพรรษา

การเข้าพรรษา คือเทศกาลระหว่างเดือน 8 ถึงเดือน 11 ของปี ทางจันทรคติที่ภิกษุในพุทธศาสนาจะต้องอยู่จำพรรษา ณ ที่หนึ่งที่ใดเป็นที่แน่นอน ไม่ท่องเที่ยวไปโดยไม่มีกิจจำเป็น และแม้จะมีกิจจำเป็นก็จะออกไปเกิน 7 วันไม่ได้ วันเข้าพรรษานี้เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 แต่ถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาส คือเดือน 8 มีสองหน วันเข้าพรรษาจะเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำของเดือน 8 หลัง เมื่อถึงวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชน ผู้ศรัทธาในศาสนาพึงปฏิบัติดังนี้คือ จัดเครื่องสักการะ เช่นดอกไม้ธูปเทียน น้ำอ้อย น้ำตาล แปรง ยาสีฟัน สบู่ ฯลฯ ที่เป็นของใช้สำหรับพระสงฆ์ไปนมัสการถวายภิกษุสงฆ์ ในตอนเช้าวันแห่งเข้าพรรษา มีการทำบุญตักบาตร ตอนบ่ายถ้ามีเวลาว่างก็จะไปฟังธรรมเทศนาที่วัด เพราะส่วนมากในเทศกาลเข้าพรรษา ทุกวัดมักจัดให้มีการแสดงธรรมเป็นประจำวัน นอกจากนี้ อาจจะมีผู้ศรัทธาหลาย ๆ คนรวมกัน จัดทำเทียนพรรษาไปถวายวัดหนึ่งวัดใด เพื่อพระท่านจะได้จัดสักการะบูชาในการประกอบกิจสงฆ์ในพระอุโบสถอีกด้วย ผู้ที่ศรัทธาแก่กล้าบางคนมีการถือศีลอุโบสถตลอด 3 เดือนบ้าง งดเว้นการดื่มน้ำเมา หรือทำบาปอื่น ๆ บ้าง ซึ่งเป็นการฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้มีความอดกลั้นมีจิตใจผ่องใสอันเป็นสิริมงคลแก่ตนเองทั้งสิ้น


ประกาศเมื่อ 20/07/2554 เปิดดู 872 ครั้ง


 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com